مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
BluegrassNet Commercial Hosting -
Disk space: 5GB
Bandwidth: 20GB
Options: Multi Domain, Sub Domains, FTP, SQL and Email
4 Email Accounts Included
Email accounts come with BluegrassNet Spam FilteringBluegrassNet Professional Hosting -
Disk space: 10GB
Bandwidth: 30GB
Options: Multi Domain, Sub Domains,
1 Parked Domain, FTP, SQL and Email
8 Email Accounts Included
Email accounts come with BluegrassNet Spam FilteringBluegrassNet Advanced Hosting -
Disk space: 25GB
Bandwidth: 100GB
Options: Multi Domain, Sub Domains,
10 Parked Domains, FTP, SQL and Email
15 Email Accounts Included
Email accounts come with BluegrassNet Spam FilteringBluegrassNet Enterprise Hosting -
Disk space: 100GB
Bandwidth: 500GB
Options: Multi Domain, Sub Domains,
10 Parked Domains, FTP, SQL and Email
25 Email Accounts Included
Email accounts come with BluegrassNet Spam FilteringBluegrassNet WebHosting Reseller -
cPanel Webhosting Re-seller Hosting Only | No Email |BluegrassNet WebHosting Reseller Plus -
Hosting, Email Plus Bulk EmailSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.